حضور تیم مدیریتی آسینه در غرفه شرکت GARTECH (نمایشگاه VIV 2018 هلند)

 

 

30 خرداد تا 1 تیر,اوترخت/هلند

حضور تیم مدیریتی آسینه در غرفه شرکت GARTECH(نمایشگاه VIV 2018 هلند)